International Journal For Multidisciplinary Research

E-ISSN: 2582-2160     Impact Factor: 9.24

A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal

Call for Paper Volume 6 Issue 1 January-February 2024 Submit your research before last 3 days of February to publish your research paper in the issue of January-February.

केंद्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार लाभलेल्या करावळी कर्नाटक कविता संग्रहांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन

Author(s) Wilma Fernandes, Dr. Arvind Chandrakant Shanbhag
Country India
Abstract कविता म्हळ्यार कितें? हें सवाल हरयेकल्या वाचप्याच्या मतींत येंवचे सहज. पुण
ह्या सवालाक जोकती जाप मेळाना कित्याक म्हळ्यार कवितेचीं व्याख्यांनांचेर नदर घाल्यार
वेवेगळे विचार आमकां दिसोन येतात. तयार करून बरंवचें, तें कविता जायना, खंचाय घडिये
आपापिंच मनांत उदेंवच्या उतरांक रूप दिताना कविता घडता. कविता साहित्याचो उंचलो प्रकार
जावन आसा. कोंकणी कवितेची सुर्वात एकुणिसाव्या शेकड्याच्या अकरेक सुरु जाली.
सुरविल्ल्या वर्सांनी धार्मिक तशेंच अनुवादित कवितांचे योगदान कोंकणी भाशेक लाभल्या
उपरांत सवकास करनाटकांत श्री लुवीस मस्करेनस मारिफात खरे कोंकणी कवितेचो उदेव
जालो म्हणोन आमी वाचोन आनी आयकोन आयल्यांव. ह्या अध्ययनांत हांवे केंद्र साहित्य
अकाडेमी पुरस्कार लाभलेल्या कारावळी कर्नाटक कविता संग्रहाचे विश्लेषणात्मक अध्ययन
करुंक चिंतलां. हो विषय हांवे घेतलो कित्याक म्हळ्यार कविता, कोंकणी साहित्याचो प्रमुख
वांटो जावन आसा तरी ह्या दिशेन संशोधनात्मक अध्ययन जाल्लेले दिसोन येना.
Published In Volume 6, Issue 1, January-February 2024
Published On 2024-01-13
Cite This केंद्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार लाभलेल्या करावळी कर्नाटक कविता संग्रहांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन - Wilma Fernandes, Dr. Arvind Chandrakant Shanbhag - IJFMR Volume 6, Issue 1, January-February 2024. DOI 10.36948/ijfmr.2024.v06i01.11987
DOI https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.11987
Short DOI https://doi.org/gtdr3x

Share this